Algemene voorwaarden

Hieronder treft u onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden aan.
U kunt deze ook in PDF bestand downloaden.
Download hier in PDF

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalings- Voorwaarden
Wesseling Kunststoffen V.O.F.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan degene die door ondertekening van een geschrift of op enige andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
2. Onder levering wordt mede verstaan: uitvoering van werkzaamheden, het verlenen van diensten en de feitelijke levering.
3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wesseling Kunststoffen V.O.F., hierna te noemen “WK” en een wederpartij waarop WK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, waarbij deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.
4. De termen “franco inclusief rechten” en “af fabriek, ongeladen, onverpakt” hebben de betekenis als vastgelegd in de Incoterms 2000.

Artikel 2: Offertes en opdrachten

1. De door WK gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten naar aanleiding van een door WK uitgebrachte vrijblijvende offerte komen pas tot stand op het moment dat WK een opdracht van tot levering van de wederpartij heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging of, bij gebreke daarvan, door levering en/of een factuur.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief de door de wederpartij aan WK verschuldigde BTW.

Artikel 3: Levering

1. Indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering aan een wederpartij af fabriek, ongeladen, onverpakt.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten ad 8% per maand over de factuurwaarde of, indien de werkelijke (opslag)kosten hoger zijn, de werkelijke (opslag)kosten verschuldigd zijn. Na een periode van vier weken na het verstrijken van de overeengekomen levertijd is WK gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en staat het WK vrij genoemde zaken aan derden te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van de zaken komen voor rekening en risico van de wederpartij.
3. Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief, borderel of het ontvangstbewijs.
4. WK behoudt zich de gebruikelijke toleranties voor ten aanzien van hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten, kleur(echtheid) en dergelijke.

Artikel 4: Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de wederpartij WK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Deelleveringen

Het is WK toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is WK bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Technische eisen enz.

1. WK is er verantwoordelijk voor dat de door WK te leveren zaken voldoen aan de technische eisen en normen die daaraan worden gesteld door de wetten en bepalingen voor het gebruik in Nederland.
2. Indien in de offerte of orderbevestiging wordt vermeld dat de door WK te leveren zaken mede of uitsluitend moeten voldoen aan een bepaald(e) keurmerk of norm, dan is WK er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken mede of uitsluitend voldoen aan genoemd(e) keurmerk of norm.

Artikel 7: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door WK een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
- of door het transport schade aan de zaken is ontstaan indien franco inclusief rechten geleverd is;
- of door het transport schade aan de zaken is ontstaan indien geleverd is anders dan af fabriek, ongeladen, onverpakt.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan WK te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering schriftelijk te melden aan WK.
4. Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaken of aanvulling van het tekort. WK kan ervoor kiezen om de zaken te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen (gedeeltelijke) teruggave van de geleverde zaken en tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs, indien herstel op bezwaren stuit, is zulks uitsluitend ter beoordeling van WK. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is, zulks uitsluitend ter beoordeling van WK.

Artikel 9: Garantie en exoneratie

1. WK garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn voor ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering. Elke aansprakelijkheid voor nadien gebleken optredende gebreken is uitgesloten. WK is niet aansprakelijk voor kosten, schaden (daaronder begrepen gevolgschade) en interessen als direct of indirect gevolg van ontwerp-, materiaal-, fabricage- en andere fouten aan de door haar geleverde zaken, tenzij de wederpartij de in artikel 8 lid 1 genoemde verplichtingen in acht heeft genomen en de wederpartij bovenstaande gebreken met inachtneming van het hierboven in artikel 8 lid 2 en lid 3 bepaalde aan WK heeft gemeld.
2. Indien zaken ontwerp-, matriaal-, fabricage- of andere fouten of tekorten vertonen die buiten de gebruikelijke tolerantie als bedoeld in artikel 3 lid 4 vallen zijn en aansprakelijkheid van WK voor deze fouten of tekorten niet is uitgesloten, dan heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaak of aanvulling van het tekort. WK kan er voor kiezen om de zaak te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen (gedeeltelijke) teruggave van de geleverde zaken en tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs, indien herstel of vervanging op bezwaren stuit of niet mogelijk is, zulks uitsluitend ter beoordeling van WK. Indien de wederpartij herstel of vervanging van fouten of tekorten wil en aansprakelijkheid van WK is niet uitgesloten, dan dient de wederpartij de te herstellen of vervangen zaken ter vrije beschikking van WK te stellen, onverminderd het recht van WK zich te beroepen op de hierboven in dit artikel 9 staande bepalingen.
3. Elke aansprakelijkheid van WK is in ieder geval beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van WK in voorkomend geval aanspraak op uitkering heeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van WK terzake in enig geval geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van WK terzake in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde betreffende de overeengekomen verkoop en/of levering door WK van zaken, diensten en/of adviezen.
4. Ondanks het hierboven in de leden 1 en 2 bepaalde is WK niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een onjuiste behandeling van door WK geleverde zaken. Onder onjuiste behandeling wordt mede verstaan het (laten) verrichten van reparaties door de wederpartij en/of derden.
5. De garantie geldt niet voor door WK geleverde zaken die conform de offerte of orderbevestiging op enig onderdeel afwijken van het/de hiervoor in de leden 1 en 2 van artikel 6 genoemde wettelijke bepalingen en normen en/of keurmerk of norm, tenzij de ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten met deze afwijking geen verband houden.
6. De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden niet voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van WK of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Prijsverhoging

Indien en voorzover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, is WK gerechtigd tot verhoging van een met de wederpartij overeengekomen prijs tot de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst. Indien de overeengekomen prijs met meer dan 5% wordt verhoogd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Betaling

1. Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling, in de overeengekomen valuta en binnen de overeengekomen termijnen. Indien betaling door middel van een letter of credit (l/c) is overeengekomen, dient dit een onherroepelijk geconfirmeerde l/c te zijn die de gehele contractprijs dekt en dient deze door de wederpartij geopend te worden bij een toonaangevende bank binnen de vervaldatum van de door WK gemaakte offerte. Confirmatie dient te geschieden door een door WK geaccepteerde bank. De l/c zal onderworpen zijn aan de “Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision”, ICC publicatie nr. 500. Indien en voorzover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s bij een door WK aangegeven bank en geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
2. Na het verstrijken van de geldende betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2%.
3. In geval van liquidatie, een aanvraag tot faillissement, surseance van betaling of (voorlopige) schuldsanering van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft enige korting op de betaling toe te passen, de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen met een vordering op WK.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Incassokosten

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
- over de eerste € 3.000,- 15%;
- over het meerdere tot € 6.000,- 10%;
- over het meerdere tot € 15.000,- 8%;
- over het meerdere tot € 60.000,- 5%;
- over het meerdere 3%.
Indien WK aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de hierboven genoemde kosten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze hogere kosten voor rekening van de wederpartij voorzover deze hogere kosten de hierboven genoemde kosten overstijgen.
2. De wederpartij is jegens WK de door WK in alle instanties gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd voorzover de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. De door WK geleverde zaken blijven het eigendom van WK totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met WK gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door WK verrichte of de te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door WK afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is WK gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen (doen) uitoefenen of laten (doen) gelden, is de wederpartij verplicht WK onverwijld op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van WK aan haar te verpanden (aan WK) op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door WK geleverde zaken op eerste verzoek van WK aan haar te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van WK;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die WK ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treden en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14: (Intellectuele) eigendomsrechten

1. Tekeningen, matrijzen, modellen, sjablonen, mallen, werktuigen of gelijksoortige technische voorbeelden worden en blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van WK, ook indien de wederpartij hiervoor de kosten in rekening zijn gebracht en kunnen zonder schriftelijke toestemming van WK niet door de wederpartij aan derden ter beschikking, ter inzage worden gegeven, gekopieerd of gebruikt worden, of mededelingen over worden gedaan. Zij dienen op eerste verzoek van WK terstond aan haar te worden teruggegeven. De betreffende intellectuele eigendomsrechten komen onverminderd aan WK toe.
2. De tekeningen, matrijzen, modellen, sjablonen, mallen, werktuigen e.d., die door of via de wederpartij aan WK ter beschikking zijn gesteld worden na uitvoering van de overeenkomst op kosten van de wederpartij aan haar geretourneerd. WK heeft het recht de teruggave daarvan op te schorten totdat alle vorderingen van WK uit (eerdere en latere) overeenkomsten zijn voldaan.
3. De wederpartij is verplicht de zaken genoemd in lid 2 af te nemen op het moment waarop deze haar worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen voornoemde zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn. WK is gerechtigd voornoemde zaken te vernietigen indien de wederpartij de zaken niet heeft afgehaald, nadat zij daartoe schriftelijk door WK is gesommeerd, dan wel na drie maanden nadat de overeenkomst door WK is uitgevoerd.
4. WK is niet aansprakelijk voor slijtage, verlies of beschadiging van de zaken genoemd in lid 2, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van WK of haar leidinggevende ondergeschikten.
5. Indien de zaken genoemd in lid 2 niet of onvoldoende voor verdere productie geschikt zijn, zal WK, na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, de zaken op kosten van de wederpartij herstellen of vervangen.
6. De wederpartij staat ervoor in jegens WK dat door uitvoering van de opdracht geen inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart WK terzake van aanspraken van derden uit dien hoofde.

Artikel 15: Uitvoering werkzaamheden/dienstverlening

1. Alle inrichtingen en voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de door WK uit te voeren werkzaamheden en/of dienstverlening, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
2. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat:
a. het personeel van WK, zodra dit de bouwplaats of het bedrijfsterrein van de wederpartij of enige andere locatie waar het personeel van WK werkzaamheden moet uitvoeren, is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren indien zulks overeengekomen is of noodzakelijk is, dit laatste uitsluitend ter beoordeling van WK;
b. geschikte behuizing en/of andere door de Arbeidsomstandighedenwet geëiste voorzieningen voor het personeel aanwezig zijn;
c. de aangewezen bouwplaats of het bedrijfsterrein van de wederpartij of enige andere locatie waar het personeel van WK werkzaamheden moet uitvoeren, geschikt is voor opslag en het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten;
d. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
e. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van WK staan;
f. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen en worden gehandhaafd.
3. De kosten gemaakt door WK doordat niet (tijdig) aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 16: Emballage

1. Indien nodig zal WK emballage gebruiken. Deze emballage is steeds leenemballage. De wederpartij is verplicht emballage binnen veertien dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de wederpartij haar verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor haar rekening en risico. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de wederpartij leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is WK gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.

Artikel 17: Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van WK op de wederpartij zijn onmiddellijk en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, opeisbaar indien:
- na het sluiten van de overeenkomst aan WK omstandigheden ter kennis komen die WK goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- WK de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen redelijke termijn uitblijft dan wel onvoldoende is. In de hierboven genoemde gevallen is WK bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van WK schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan WK zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is WK bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 18: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan WK zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:
- al dan niet wilde stakingen in het bedrijf van WK of in andere bedrijven dan die van WK;
- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen vande overeengekomen prestatie benodigdezaken of diensten;
- voor WK niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan WK afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;
- in- en uitvoer belemmerende (overheids)maatregelen.
2. WK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WK haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WK opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door WK niet mogelijk is langer duurt dan veertien dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien WK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19: Geschillenbeslechting en domiciliekeuze

Geschillen tussen WK en de wederpartij worden uitsluitend beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Zwolle, niettegenstaande de bevoegdheid van WK de wederpartij te dagvaarden voor de volgens het Nederlandse recht (inclusief het Internationale Recht) bevoegde rechter. De wederpartij kiest terzake voornoemde geschillen domicilie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, onverminderd het recht van WK om enig (proces)stuk aan de wederpartij te (doen) betekenen op het adres van vestiging van de wederpartij.

Artikel 20: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen WK en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen uit het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 21: Wijziging van deze voorwaarden

WK kan deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen WK en de wederpartij die gedaan respectievelijk gesloten worden na de dag waarop de gewijzigde voorwaarden door WK gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 22: Vertalingen van deze voorwaarden

De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. Indien de tekst van een vertaling van de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden op enige wijze strijdig is met de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden, dan is uitsluitend de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden bindend.


Vragen?

Wij helpen u graag:

Hebt u na het lezen dit artikel nog vragen?
Stel ze aan ons, wij staan u graag te woord!
0591-546414